top of page

Stichtingsinformatie

Statutaire doelstelling

De stichting Fietsmaatjes Breda is op 4 februari 2021 opgericht. De statutaire doelstelling van de Stichting Fietsmaatjes Breda is:

De statutaire doelstelling van de stichting “FietsmaatjesBreda”, is:

  • het mogelijk maken dat mensen die niet meer zelfstandig kunnen of durven te fietsen, samen kunnen fietsen met een fietsmaatje op een duofiets (met elektrische trapondersteuning);

  • het bevorderen van sociale contacten, gezondheid, welzijn en zelfstandig wonen, en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord.

 

Strategie

Fietsmaatjes Breda is in 2021 gestart vanuit drie wijken in Breda met twee duofietsen waar naar verwachting per duofiets rond de twintig gasten en twintig vrijwilligers voor gematcht gaan worden. Deze opstartwijken zijn Breda Zuid, Bavel en Ulvenhout. Uiteindelijk is het streven om binnen vijf jaar in alle wijken en dorpen binnen de gemeente Breda duofietsen van Fietsmaatjes beschikbaar en in gebruik te hebben.Belangrijke voorwaarde hierbij is voldoende draagvlak in wijk of dorp. Om dat draagvlak op te bouwen zullen vanaf de start gasten en vrijwilligers uit de gehele gemeente Breda actief worden uitgenodigd (zie visie). Waar dit leidt tot transportproblemen zullen wij samenwerkingsvormen met bijvoorbeeld Automaatjes Breda en andere vervoersvormen om gasten te vervoeren opzetten. Vanaf de start zijn er reeds goede en intensieve contacten met Zorg voor Elkaar Breda, Mooiwerk Breda en diverse andere zorg- en welzijnsorganisaties. Door deze samenwerking en goede afstemming willen we zorgen dat de inwoners van Breda, of ze nu thuis of in een instelling wonen, optimaal kunnen genieten van een fietstocht.

 

Financiële middelen worden geworven middels subsidieaanvragen, donaties van fondsen en bedrijven alsmede schenkingen van particulieren. Na het verkrijgen van kennis en ervaring vanuit de drie wijken zal via werving van vrijwilligers voor werkgroepen/uitvoeringsteams uitgebreid worden naar de overige wijken in Breda. De uitbreiding naar meerdere wijken en meerdere duofietsen zal gecontroleerd uitgevoerd worden. Dit om pieken in de financiering te voorkomen, met name met het oog op de vervanging van de duofietsen in de toekomst. Zo wordt de druk op het werven van fondsen gespreid en de continuïteit bevorderd. 

 

Fietsmaatjes Breda wordt bij de opstart ondersteund door Fietsmaatjes.NL die o.a. faciliteert in het aanleveren van diverse voorbeelden en communicatie formats.

 

Bestuur en contactgegevens

Het bestuur van Fietsmaatjes Breda bestaat uit de volgende leden:

 

Beloningsbeleid bestuur

Fietsmaatjes Breda beoogt het algemeen nut en heeft geen winstoogmerk. De bestuurders en uitvoerenden genieten geen beloning voor hun werkzaamheden voor de stichting. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten.

 

Beheer en besteding van het vermogen

Het vermogen van de stichting zal opgebouwd en gebruikt worden voor de aanschaf, beheer en onderhoud van de duofietsen. Onder beheer van de duofietsen valt de verzekering en het gebruik van een webapplicatie voor het inroosteren van de duofietsen. Daarnaast zal een budget gecreëerd worden voor PR en communicatie. Bij ontbinding van de stichting zal het batig saldo worden besteed ten behoeve van een algemeen nut beogende instelling met een soortgelijke doelstelling. In het jaarverslag zullen de werkelijke inkomsten worden gepubliceerd.

 

Statuten en uittreksel van KvK

Deze zijn separaat bij het bestuur op te vragen.

 

Jaarverslagen en jaarrekeningen

Deze zijn separaat bij het bestuur op te vragen.

bottom of page