top of page

Klachtenprocedure 

Fietsmaatjes Breda heeft een plezierige, ondersteunende en verstandige wijze van omgang met elkaar hoog in het vaandel staan. Toch kan het gebeuren dat vrijwilligers of gasten van Fietsmaatjes Breda zijn lastig gevallen met ongewenst gedrag of onjuiste behandeling. Te denken valt aan agressie en geweld, seksuele intimidatie/ongewenste intimiteiten, pesten, discriminatie. Tevens kan het voorkomen dat de werkwijze van Fietsmaatjes Breda tot wrevel leidt. 

Mocht een vrijwilliger of gast zich onheus behandeld voelen of wrevel over de werkwijze hebben, dan is het de eerste stap om dit aan te geven aan de direct betrokken persoon. Mocht dit niet mogelijk of wenselijk zijn dan kan men zich wenden tot de coördinator. Bij ongewenst gedrag en onjuiste behandeling eventueel bij de externe vertrouwenspersoon. Zie hiervoor de procedure in bijlage Vertrouwenspersoon. Mocht dit alles niet tot een bevredigende oplossing leiden dan bestaat de mogelijkheid een klacht in te dienen bij het bestuur. 

De klachtenprocedure:

  • Klachten dienen schriftelijk of per e-mail ingediend te worden.

  • Klachten worden gericht aan de voorzitter van het bestuur van Fietsmaatjes Breda voorzitter@fietsenmaatjesbreda.nl . De drie bestuursleden van Fietsmaatjes Breda hebben de rol van Klachtencommissie.

  • De voorzitter van het bestuur van Fietsmaatjes Breda zal een ontvangstbevestiging sturen, waarin o.a. wordt aangegeven hoe de aanpak zal zijn. 

  • De voorzitter van het bestuur van Fietsmaatjes Breda zal zelf de kwestie opnemen en zo nodig in de kwestie relevante/betrokken personen betrekken. De gang van zaken wordt op alle merites beoordeeld. De indiener van de klacht wordt gehoord. De voorzitter van het bestuur van Fietsmaatjes Breda neemt een besluit.

  • Het besluit wordt met toelichting binnen 3 weken na ontvangst van de klacht meegedeeld aan de klager. 

  • Het aantal klachten van het afgelopen jaar zal worden vermeld in het jaarverslag / jaarbericht.

bottom of page